Publications

Wybrane książki

 

Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju
Konrad Raczkowski, Magdalena Zioło (red.)
CeDeWu, Warszawa 2017


Ryzyko i stabilność finansowa w procesach zarządzania
Raczkowski K. (red.)
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 8, cz. I, Łódź-Warszawa 2016

Risk Management in Public Administration
Raczkowski K. (Ed.)
Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York 2017

public_management
Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym
Konrad Raczkowski. Sylwia Wojciechowska-Filipek
CeDEWu, Warszawa 2016

public_management
Risk Management in the Polish Financial System. A Systemic Approach
Raczkowski K., Noga M. Klepacki J.
Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York 2015

public_management
Public Management. Theory and Practice
Raczkowski K
Springer, Heidelberg, New York, Dordrecht, London, 2016

public_management
Zarządzanie ryzykiem w gospodarce
Raczkowski K., Wojciechowska-Filipek S. (red.)
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2015, Tom XVI, Zeszyt 8, cz. III.

zarzadzanie_publiczne
Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka
Raczkowski K.
PWN, Warszawa 2015

Zarządzanie ryzykiem w polskim systemie finansowym
Raczkowski K., Noga M., Klepacki J.
Difin, Warszawa 2015

Shadow economy and tax evasion in the EU
Schneider F., Raczkowski K., Mróz B.
Journal of Money Laundering Control, Vol. 18, Issue 1, pp. 34-51

Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia
Raczkowski K. (red.)
Wolters Kluwer, Warszawa 2015

Zarządzanie publiczne
Raczkowski K. Patora-Wysocka Z. (red.) Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2014, Tom XV, Zeszyt 6, cz. III.

Tax Management and Tax Evasion, Peter Lang, Frankfurt am Main 2014
Raczkowski K., Sułkowski Ł. (red.)
Lang, Frankfurt am Main 2014

Bezpieczeństwo ekonomiczne obrotu gospodarczego. Ekonomia. Prawo. Zarządzanie
Raczkowski K. (red.)
Wolters Kluwer, Warszawa 2014 (ss. 930)

Zarządzanie bezpieczeństwem. Metody i techniki
Raczkowski K., Sułkowski Ł. (red.)
Difin 2014

The Economic Security of Business Transactions. Management in business
Raczkowski K., Schneider F. (red.),
Chartridge Books Oxford, Oxford 2013 (ss. 448, ISBN print: 978-1-909287-68-6, ISBN digital: 978-1-909287-69-3)

Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Paradygmat, wiedza, demarkacja
Raczkowski K., Żukrowska K., Żuber M. (red.)
Difin, Warszawa 2013 (ss. 286, ISBN: 978-83-7641-880-3)

Zarządzanie-nowe perspektywy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie
Raczkowski K. Gołębiowska E., (red.),
Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013, Tom XIV, Zeszyt 8. (ss. 467, ISSN: 1733-2486)

Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem
Raczkowski K. (red.)
Wolters Kluwer business, Warszawa 2012. (ss. 432, ISBN: 978-83-264-1687-3)


Different faces of security. From Knowledge to Management
Raczkowski K. (red.)
Institute for Security and Development Policy, Stockholm 2010. (ss. 282, ISNB: 978-91-85937-95-0)

Transnational Organized Crime. An Economic Security Threat in the Baltic Sea Region
Raczkowski K.
Institute for Security and Development Policy, Stockholm 2010 (ss. 71, ISBN 978-91-85937-88-2)

Efektywna Administracja Skarbowa
Gilowska Z., Izdebski H. Raczkowski K. (red.)
Difin, Warszawa 2007

 

 

Wybrane artykuły naukowe

Konrad Raczkowski, Joanna Węgrzyn,Economic Theories in Tax System”, [w:] M. Wypych, I. Gawryś, P. Trippner, Practical and Theoretical Issues in Contemporary Financial Management
PiZ, Tom XVIII, Zeszyt 1, Część 1, ss. 257-270.


Magdalena Zioło, Konrad Raczkowski, Miejsce i rola państwa oraz finansów publicznych w kreowaniu ram dla wzmocnienia zrównoważonego rozwoju, [w:] K. Raczkowski, M. Zioło, Sfera finansowa wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju,
CeDeWu, Warszawa 2017, ss. 83-106.


K. Raczkowski, Determinaty efektywności fiskalnej systemu podatkowego
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, UMCS, Vol. L, 1, 2016


Ismail Gölgeci, Justyna Światowiec-Szczepańska, Konrad Raczkowski, How does cultural intelligence influence the relationships between potential and realised absorptive capacity and innovativeness? Evidence from Poland, Technology Analysis & Strategic Management,
Routledge 2016


K. Raczkowski, Instytucjonalizm w procesie rozwoju a kształtowanie stanu finansów publicznych w Polsce, [w]: M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, S. Mazur (red.), Współczesne koncepcje zarządzania publicznego. Wyzwania modernizacyjne sektora publicznego (s. 211-225).
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2016, ss. 211-225


M. Zioło, K. Raczkowski, Economic and Non-economic Determinants of Insolvency Risk Management in Self-government Sector
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XVII, Zeszyt 8, cz. I, 2016, ss. 113-122


K. Raczkowski Makroekonomiczne stabilizatory procesu zarządzania publicznego w państwach Unii Europejskiej
Przegląd Organizacji 9/2016 (ss. 58-65)


K. Raczkowski, J. Węgrzyn Instytucjonalne rozwiązania polityki makroostrożnościowej w ograniczaniu ryzyka systemowego sektora bankowego Unii Europejskiej [w:] K. Raczkowski, S. Wojciechowska-Filipek (red.), Wymiary zarządzania ryzykiem w obrocie gospodarczym, CeDeWu, Warszawa 2016


K. Raczkowski Measuring the tax gap in the European economy, Journal of Economics and Management, No. 21/2015.


K. Raczkowski Dimensions of the Function of Information Provision of Tax Authorities in Management of Public Levies, Economics and Management, Volume 7, Issue 2, 2015.


K. Raczkowski, A. Markiewicz,Wpływ asymetrii informacji w sektorze finansowym na zarządzanie w systemie gospodarczym, [w:] K. Raczkowski (red.) Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.


Raczkowski K., Solarz J.K., Nauki ekonomiczne wobec wojny gospodarczej na płaszczyźnie finansowej, [w:] J. Płaczek (red.), Współczesna wojna handlowo-gospodarcza, [w:] K. Raczkowski (red.) Difin 2015 (w opracowaniu).


Raczkowski K., Intellectual capital management in tax administration
and country’s economic growth determined by competitive taxation, [w:] K. Raczkowski, L. Sulkowski (eds.), Tax Management and Tax Evasion, Peter Lang, Frankfurt am Main 2014 (ss. 45-65).


K. Raczkowski, A. Pawluczuk, Knowledge Management in Public Organizations – Status and Perspective of Development, Przedsiębiorczość i Zarządzanie ,Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa 2014, Tom XV, Zeszyt 6, cz. III.


Raczkowski K., Macierz dyscyplinarna stabilności finansowej a ogólna klasyfikacja nauk, PiZ, Tom XV, Zeszyt 5, Część II, Łódź-Warszawa 2014.


Raczkowski K., Markiewicz A., Wpływ asymetrii informacji w sektorze finansowym na zarządzanie w systemie gospodarczym, [w:] K. Raczkowski (red.), Zarządzanie w systemie gospodarczym. Szanse i zagrożenia, Wolters Kluwer, Warszawa 2015 (książka w opracowaniu).


Raczkowski K., Bezpieczeństwo finansowe, [w:] J. Płaczek (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie, Difin, Warszawa 2014.


Raczkowski K. (wspólnie z: I. Gölgeci, J. Światowiec-Szczepańska, The Role of Cultural Tightness-Looseness and Cultural Intelligence in Innovativeness of Emerging Market Firms: An Empirical Evidence from Poland, EURAM 2014, Universitat De Valencia, Valencia 2014.


Raczkowski K., Strategiczne zarządzanie wiedzą w systemie gospodarczym a teoria racjonalnych oczekiwań, Marketing i Rynek 5/2014.


Raczkowski K., Schneider F., Size and development of the shadow economy and of tax evasion within Poland and of its neighbouring countries from 2003 to 2013: some new facts, [w:], Raczkowski K., Schneider F. (red.), Economic security in business transactions/management in business, Chartridge Books Oxford, Oxford 2013 (ss. 3-31).


Raczkowski K. Foresight w zarządzaniu publicznym – wyzwania i dylematy myślenia strategicznego o przyszłości, [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Public Management 2013, Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, AON, Warszawa 2013 (ss. 32-45).


K. Raczkowski, Gospodarka nieoficjalna w systemie zarządzania państwem, [w:] E. Gołębiowska, K. Raczkowski (red.), Zarządzanie-nowe perspektywy, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź 2013, Tom XIV, Zeszyt 8. (ss. 347-363).


Raczkowski K., Mikułowski W., Specyfika i zakres definiowania zarządzania publicznego, [w:] A. Noworól (red.), Zarządzanie organizacjami publicznymi, Przedsiębiorczość i zarządzanieTom XIV, Zeszyt 13, Cz. III, 2013 (ss. 11-22).


Raczkowski K., Sienkiewicz-Małyjurek K., Bezpieczeństwo w naukach o zarządzaniu, [w:] K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (red.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie, Paradygmat, wiedza, demarkacja, Difin, Warszawa 2013. (ss. 51-82).


Raczkowski K. (współautor W. Wereda), Role of co-operation nad inter-organizational relations in image’s creation of intelligent municipality – modern challenges, [w:] B. Domańska-Szaruga, M.W. Wójcik, Contemporary challenges in the process of management in organization of the future, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2012. (ss.179-197, ISBN: 978-83-62304-59-2)


Raczkowski K., Knowledge Management in Public Sector, [w:] British Academy of Management, London 2012.


Raczkowski K., Teoria i praktyka zarządzania w obszarze publicznym. Refleksje krytyczne, [w:] E. Kuczmera-Ludwiczyńska, Zarządzanie w regionie. Teoria i praktyka, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012 (ss. 229-238, ISBN: 978-83-7378-713-1)


Raczkowski K., Problemy strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach publicznych, [w:] W. Kieżun, J. Wołejszo, S. Sirko (red.), Public Management 2012. Problemy funkcjonowania organizacji publicznych, AON, Warszawa 2012 (ss.320-339, ISBN: 978-83-7523-181-6).


Raczkowski K., Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla jego zarządzania, [w:] Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012 (ss. 69-148)


Raczkowski K., Zagrożenia i konsekwencje globalnego kryzysu finansowego w XXI w., [w:] Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012 (ss. 149-200)


Raczkowski K., Zarządzanie stabilnością systemu finansowego, [w:] Raczkowski K. (red.), Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, Wolters Kluwer business, Warszawa 2012 (ss. 201-248).


Raczkowski K., Zaborek T., Prawno-organizacyjna ewolucja funkcji kontroli w towarowym łańcuchu dostaw, [w:] P. Stanisławiszyn, T. Nowak (red.), Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2012 (ss. 230-245, ISNB: 978-83-264-1682-8).


Raczkowski K., Optimization of Decision Process in a Theory of Financial Instability, [w:] Research in World Economy, Sciedu Press, Toronto 2011 Vol 2, No 2. (ss. 43-49, ISSN: 1923-3981)


Raczkowski K. Sołek C., Kompetencje liderów przyszłości, [w:] I. Hejduk, Sustainability enterprise. Przedsiębiorstwo przyszłości odpowiedzią na kryzys ekonomiczny, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”, Warszawa 2011.


Raczkowski K., Wykorzystanie zarządzania wiedzą w rządowej administracji danin publicznych, [w:] Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, BW, Szczecin 6/2011 (ss. 210-215, ISSN: 1732-5544)


Raczkowski K., Eurofisc. Zdecentralizowana sieć współpracy w dziedzinie podatku VAT, Infos, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, Warszawa 6(98) 2011. (ss. 1-4, ISSN: 1896-6659).


Raczkowski K., Zarządzanie rządową administracją danin publicznych w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, [w:] W. Kieżun, A. Letkiewicz, J. Wołjeszo (red.), Funkcjonowanie organizacji publicznych w dynamicznym otoczeniu, WSP, Szczytno 2011 (ss. 151-166, ISBN: 978-83-7462-296-7)


Raczkowski K., Challenges in acquisition and application of managerial knowledge in global trade, [w:] W. Wereda, S. Starnawska, Post-globalization era? New visions and new challenges. The characteristic of the new framework and the outlook. Selected problems, University of Podlasie, Siedlce 2010 (ss. 91-104, ISBN: 978-83-7051-593-5).


Raczkowski K., Zarządzanie wiedzą w organizacji inteligentnej, [w:] Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Politechnika Łódzka, Łódź 2010 (ss. 96-109; ISBN: 978-83-7283-349-5).


Raczkowski K., Krukowski A., Optymalizacja podatkowa w teorii i praktyce zarządzania wiedzą bezpieczeństwa ekonomicznego, Monitor Prawa Podatkowego i Celnego nr 8(181), Warszawa 2010 (ss. 276-281; ISSN: 1732-5544).


Raczkowski K., Determinanty bezpieczeństwa ekonomiczno-społecznego w globalnej koncentracji gospodarczej, Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą nr 33, Bydgoszcz 2010 (ss. 18-26; ISSN 1732-324X).


Raczkowski K., Krukowski A., Knowledge Management in the security tax intra-Community trade, [w:] Raczkowski K., Different face of security. From Knowledge to Management, Institute for Security and Development Policy, Stockholm 2010 (ss. 171-190; ISBN 978-91-85937-95-0).


Raczkowski K., Zarządzanie kapitałem intelektualnym administracji celnej. Szanse i zagrożenia, [w:] W. Kieżun, L. Ciborowski, J. Wołejszo, Public Management 2010. Prakseologiczne aspekty zarządzania we współczesnych organizacjach publicznych, Tom II, AON, Warszawa 2010. (ss. 10; ISBN: 978-83-7523-096-3).


Raczkowski K, Economic theory of optimum intervention in trade system [w:] Economics and Organization of Enterprise, Institute of Organization and Management in Industry “ORGMASZ” Vol. 5(3), Versita, Warszawa 2009.


Raczkowski K., Nowoczesna administracja celna jako służba kontroli handlu międzynarodowego, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.


Raczkowski K., IT Systems of the Department of Finance in a Public Knowledge Management System, [w:] W. Karwowski, A. Orłowski, Information Systems in Management V, SGGW, Warszawa 2010.


Raczkowski K., Zarys organizacji przestępczości i instytucjonalno-legislacyjne mechanizmy jej kontroli, [w:] Raczkowski K. (red.), Narkotyki. Organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.


Raczkowski K., Karnaś M., Krawczyk W., Kieres-Salamoński I., Międzynarodowa przestępczość narkotykowa i przeciwdziałanie jej, [w:] Raczkowski K. (red.), Narkotyki. Organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.


Raczkowski K., Aprecjacja wiedzy w polskim handlu zagranicznym, [w:] Sulima E. (red.), Rynek pracy a edukacja, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2008.


Raczkowski K., Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu w aspekcie bezpieczeństwa narodowego, [w:] Jemioła T., Rajchel K., Bezpieczeństwo Narodowe i Zarządzenie Kryzysowe w Polsce w XXI wieku, WSIZiA, Warszawa 2008.


Raczkowski K., Systemowe zarządzanie ryzykiem zewnętrznym w Służbie Celnej, [w:] Kacprzyk J., Najgebauer A., Sienkiewicz P., Badania operacyjne i systemowe a zagadnienia społeczeństwa informacyjnego, bezpieczeństwa i walki, Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2008.


Raczkowski K., E-zarządzanie w administracji celnej, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2008.


Raczkowski K., Zarządzanie kapitałem ludzkimi Służby Celnej w gospodarce wolnorynkowej, [w:] Ekonomia i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe nr 11, Politechnika Białostocka, Białystok 2008.


Raczkowski K., Krajowa Administracja Skarbowa, jako stabilizator wspólnej polityki handlowej oraz unii celnej na rynku Unii Europejskiej, [w:] Gilowska Z, Pogonowski P., Sobczyk I. (red.), Przyjazna Administracja Skarbowa, Difin, Warszawa 2007.


© 2015 KONRAD RACZKOWSKI | ALL RIGHTS RESERVED